top of page
RETERA-egym-sportruimte-wand

Privacyverklaring

Update: 11-1-2024 

Uw persoonsgegevens en uw privacy. 

 

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Retera Bewegen en Leefstijl 

In ons trainingscentrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen begeleiden en adviseren en nodig voor de financiële afhandeling. 

De plichten van Retera Bewegen en Leefstijl 

Retera Bewegen en Leefstijl is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Retera Bewegen en Leefstijl als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
  -   voor trainingsbegeleiding; 
  -   voor administratieve afhandeling; 
  -   voor doelmatig beheer en beleid; 
  -   voor voorlichting. 

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw trainer/ begeleider, maar ook via een folder of via onze website. 

 • Alle medewerkers binnen Retera Bewegen en Leefstijl hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene: 

U heeft de volgende rechten: 

 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. 

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw (medische) gegevens te vragen. 
  Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier. 

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

 • Het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging).

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Retera Bewegen en Leefstijl hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de trainer/ begeleider voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de trainer/begeleider doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

bottom of page